Psychomotorický vývoj dítěte

Především s rozvojem minitenisu se věková hranice začátku tenisového tréninku posunula do věku 4-5(6) let. Pokud se chceme trénování minitenistů, ale i babytenistů a žáků věnovat, musíme vědět především z hlediska psychomotorického vývoje, co jsou a nejsou schopny děti zvládnout. V následující tabulce je stručný výčet co děti a mladí dospělí umí. Současně je třeba si uvědomit, že přehled je orientační vzhledem k tomu, že každé dítě žije v jiném prostředí, které ho více či méně stimuluje, každé dítě je jinak nadané, v něčem je šikovné více, v něčem méně. 

Význam motorických schopností v tenise:

90% koordinace, flexibilita

80% obratnost, výbušnost

70% rychlost reakce

60% elasticita

55% rychlost, aerobní vytrvalost, síla

50% silová vytrvalost

Psychomotorika v jednotlivých stadiích vývoje člověka

stáří (roky), motorika. psychika, počet TJ/týden (tenis+kondice)


4 roky

motorika - stoj na 1 noze, skok do dálky s rozběhem, kotrmelec, běh, seběhne ze schodů, leze po žebříku, seskočí z nízké lavičky, umí hodit míč, samostatně jí, svléká se a samo obléká nebo s malou dopomocí, umyje se

psychika - nakreslí kruh, člověka jako hlavonožce, hodně se ptá, chce být chváleno, vypráví povídku často s výmyslem, chlubí se, slovní zásoba je asi 1500 slov, uvažuje v celostních pojmech, nemyslí dle logických operací, umí vyvodit závěr např. čeho je více, čeho méně, mezi dětmi se objevuje soupeřivost, částečně chápe smrt, dítěti je třeba vše vysvětlovat, norm. tep 105, mozek je 3x větší než u novorozence

1-2+hry

(koordinace a flexibilita)

5 let

motorika - umí se podřídit pravidlům, umí měnit směr běhu, postupně se zdokonaluje, hody a chytání - ruce proti míči, ale hlava se odvrací, kopání do míče

psychika - umyje se, učeše se, pomáhá v domácnosti, pamatuje si melodii, řekne, jak se jmenuje, kolik má roků a kde bydlí, nakreslí reálnou postavu, neplete si včera a zítra, rozezná pravou a levou ruklu, období nočních děsů a strašidel - vrcholí nereálné myšlení, odhadne délku

1-2+hry

(koordinace a flexibilita)

6 let

motorika - zaváže si tkaničku, drobné práce rukou, je schopen dokončit úkol, který vyžaduje trpělivost a vytrvalost, zdokonalování výše zmíněných dovedností ve smyslu elegance pohyby, větší hbitosti a zlepšení pohybové koordinace, driblink

psychika - rozezná dopoledne a odpoledne, řeč bez chybné výslovnosti, ví, kde se co nakupuje, dominuje vazba na rodiče opačného pohlaví, což se po 6. roce mění, myšlení je egocentrické - vázáno na činnost dítěte, polidšťuje i neživé předměty, mění fakta dle vlastního přání, chápe smrt, odhadne hmotnost, mozek - hmotnost 1250g - vývoj paměti, motoriky, formuje se typ osobnosti (má asi 90% konečné hmoty)

1,5-2,5+1-2

(koordinace a flexibilita)

7 let

motorika - zlatý věk motoriky, vyzrávání senzomotorické koordinace, agresivita při hře, možnost nástupu obezity a špatného držení těla, plavání, jízda na kole, bruslení, lyžování, rovnoměrný somatický růst

psychika - nástup do školy - v popředí zájmu jsou znalosti a dovednosti, období konkrétních operací, ústup fantazijního myšlení, začíná chápat vztah příčiny a následku, mozek dosáhl 90% dospělé hmotnosti, dospělá řeč, norm. tep 94

1,5-2,5 + 1,5-2,5

(koordinace a flexibilita)

8 let

motorika - zlatý věk motoriky (vysoká motorická učenlivost, snaha o maximální rozvoj obratnosti a získání co největšího počtu pohybových dovedností

psychika - období latence - děti nemají výrazné agresivní či sexuální sklony, úspěch ve škole a ve skupině

1,5-2,5 + 1,5-2,5

(koordinace a flexibilita, rychlost reakce, frekvenční rychlost)

9 let

zlatý věk motoriky

psychika - počátek objevování se sexuálních sklonů, první kontakty s opačným pohlavím

2,5+2,5 (koordinace, flexibilita, rychlost reakce, frekvenční rychlost, aerobní vytrvalost)

10 let

zlatý věk motoriky, až přebytek pohybu

rostou nároky ve škole

3-4+1,5-3 (koordinace, flexibilita, rychlost reakce, frekvenční rychlost, aerobní vytrvalost, explozivní síla)

11-12 let

motorika - diferenciace a přestavba motoriky, sek. pohlavní znaky, zrychlení růstu, toto období je nejvhodnější pro rozvoj rychlosti, chlapci měří 150cm, dívka 152

psychika - začátek puberty (může se různit vzhledem k věku i pohlaví), abstraktní myšlení, emotivní vývoj (velká vnímavost a citová labilita), obtížné období pro dospívajícího i rodiče, v tomto období převládá abstraktní řešení problémů, převaha pomalu škubavých svalových vláken

4-6+1,5-3 (koordinace a flexibilita-nárůst intenzity, rychlost reakce, akcelerační rychlost, aerobní vytrvalost, explozivní síla

13-15 let

motorika - postupné narušení dynamiky a snížení ekonomičnosti pohybu - zhoršení pohybové koordinace (plynulost a přesnost pohybu), nárůst délky dolních končetin až o 15 cm a běžeckého kroku , ale pokles frekvence kroku

psychika - růstové změny probíhají především v době spánku, je důležité spát až 9,5 hodiny denně, myšlení bývá egocentrické - zaměřuje se na konkrétno a nechápe budoucí následky svého aktuálního jednání, mozek - váží 1400g -vývoj sexuality, změny emoční lability, zvětšují se přední laloky - analytické myšlení, zvyšuje se počet nervových spojů, diferenciace svalových vláken na rychlá a pomalá na základě genetiky

4-8+2-4 (vše předchozí + anaerobní vytrvalost, silová vytrvalost, maximální síla, explozivní síla -prakticky již všechny kondiční schopnosti- rozdíl je v počtu jednotek)

15-20 let

motorika - stadium integrace motoriky a završení motorického vývoje, ukládání tuku, mohutní trup, růst, znatelnost svalstva u chlapců a zaoblení ženské postva, tzv. 2. vrchol motoriky - integrace a harmonizace, individualizace, stabilizace výkonnosti, hlavní období pro rozvoj silových schopností

psychika - pohlavní vyspělost, psychické zrání je ukončeno (typologie je neměnná), formálně - logické myšlení na vysoké úrovni - někdy na hraně filosofování, mozek - hmotnost ještě stále roste (až do 30 let), poslední dozrává frontální lalok - logika a racionální myšlení

6-12+3-6 (rozvoj všech kondičních schopností na úrovni vysoce výkonnostního tréninku

Podíl svalstva vzhledem k hmotnosti:

4-6 let - 20% vlastní hmotnosti

7-10 let - 23% (počátek vytváření svalového korzetu)

10-12/13 let - 25-28%

12/13-14/15 let - 30-35% (od tohoto věku je cílené budování svalstva nezbytné)

14/15-16/19 let - 33-45%